IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Gïeline åahpenidh 5 : lohkehtæjjan bïhkedimmie : åarjelsaemien voestesgïeline

  Joma, Liv Karin
  Bestillingsklar
  Sørsamisk
  Veil. pris, kr. 199,00
  Din pris, kr. 199,00
     
  Totalt kr. 199,00
  Fritatt mva.
  Daate bïhkedimmie lea Gïeline åahpenidh 5 lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Bïhkedimmien golme boelhkh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mubpie boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissie-paehperh gusnie vielie laavenjassh jïh ovmessie sjeemahh guktie learohki barkoem vuarjasjidh.
  Utgitt 2015
  Språk Sørsamisk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788256018727
  Klassetrinn 5. trinn
  Skolefag Samisk som førstespråk, sørsamisk 1, 5. årstrinn
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Solum
  Form Lærerveiledninger

  Andre bøker fra samme forfatter Joma, Liv Karin