IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Salgsbetingelser for lisensavtale med Kikora

  1 Definisjoner og fortolkning

  I denne lisensavtale skal følgende ord ha følgende betydning:

  Tjenesten utgjør enten deler av eller hele programmet gitt under domenet kikora.no, spesifisert og begrenset med (1) Antall brukere, (2) Innholds-moduler og (3) Tilleggs-tjenester angitt i denne lisensavtalen.

  Lisens betyr retten til å bruke tjenestene via Internett og i et webgrensesnitt.

  Lisenstaker er kunde/skolen/skoleeier som har fått retten til bruk av tjenestene. Lisensgiver betyr den juridiske enhet som har retten til å videreselge tjenestene i denne avtalen.

  Ett skoleår defineres som perioden 1. august til og med 31. juli påfølgende år. Ett skoleår varer i 12 måneder og inkluderer to Terminer. Termin 1 varer fra 1. august til 31. desember. Termin 2 varer fra 1. januar til 31. juli.

  Et kalenderår defineres som perioden 1. Januar til og med 31. desember.

  Med mindre annet er beskrevet i avtalen, varer én lisensperiode over en periode på to (2) påfølgende terminer.

  2 Ikrafttredelse

  Denne lisensavtalen trer i kraft når den er signert eller godtatt av både lisensgiver og lisenstaker pr. fax, e-post eller gjennom tradisjonell post. Lisensen skal være gyldig så lenge lisensavgift er betalt i henhold til avtalen. Lisensgiver er forpliktet til å tilby tjenesten for den forhåndsbetalte perioden. Lisensgiver har rett til å endre innholdet i denne lisensavtalen når som helst. Lisenstaker vil da bli gitt varsel om dette på e-post.

  3 Lisensen

  Lisenstaker er herved gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til tjenester. Innholdet i tjenesten er alltid gjenstand for skjønn av lisensgiveren, som er berettiget til å endre innholdet uten forvarsel. Lisensgiveren har rett til å endre funksjonalitet i tjenesten i nye versjoner av tjenesten. Det tas forbehold om at innholdet i tjenesten kan endres, dersom Kikoras avtale med 3dje parts innholds- eller tjenesteleverandør endres.

  4 Lisenstakers rettigheter og plikter

  Ved inngåelsen av denne lisensavtalen får lisenstaker retten til bruk av tjenesten Kikora samt det innhold de tilleggstjenester for det antall brukere som er spesifisert i denne lisensavtalen. Lisenstaker er ansvarlig for alt eget innhold, samt for å påpeke feil og mangler innen rimelig tid etter at disse er oppdaget eller burde være oppdaget.

  5 Lisensgivers rettigheter og plikter

  Lisensgiver skal sørge for at de forhåndsbetalte tjenestene gjøres tilgjengelig og betjenes tidsriktig enten gjennom en egen webtjener eller gjennom samarbeidspartnere. Lisensgiver forplikter seg til ikke å gi uvedkommende opplysninger om lisenstaker som lisensgiver mottar i forbindelse med denne avtale.

  6 Ansvarsbegrensning

  Lisensgivers ansvar og lisenstakers eneste og eksklusive rettsmiddel for erstatning for krav av noe slag som følge av eller relatert til denne lisensavtalen skal ikke være større enn selve honorarer for tjenesten umiddelbart tolv (12) måneder forut for innlevering av kravet. Under ingen omstendigheter vil lisensgiver være ansvarlig overfor lisenstaker eller noen tredjepart for noen følgeskader, spesielle, indirekte, tilfeldige eller straffende skader av noe slag. Lisenstakerskal bære økonomisk ansvar for eventuelle ekstra arbeid som måutføres på grunn av mulige feil i tjenestene. Lisensgiveren forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle feil i tjenesten.

  7 Tredjepart

  Lisensgiver er ikke ansvarlig for støtte, tilpasning eller utvikling utført av tredjeparts leverandører. Lisensgiveren er ikke ansvarlig for forpliktelse inngått av en tredjepart som kan utgjøre et hinder for utførelsen av denne avtalen. Lisenstaker har ansvaret for å sette tredjeparts tilgang begrensninger for sine brukere.

  8 Avtalebrudd

  Dersom lisenstaker ikke oppfyller noen av bestemmelsene i denne lisensavtalen, kan lisensgiveren avbryte denne lisensavtalen med umiddelbar virkning. Utelatt betaling vil i alle tilfeller bli sett på som et brudd på denne lisensavtalen og vil resultere i en umiddelbar kansellering av lisensen.

  9 Force Majeure

  Såfremt gjennomføringen av denne lisensavtalen er delvis eller helt forhindret, eller er hindret i vesentlig grad av forhold utenfor partenes kontroll, skal partenes plikter suspenderes i den utstrekning forholdene er relevant, og for en slik periode som forholdene fortsetter. Disse forholdene inkluderer, men er ikke begrenset til, streik og lockout, og hver betingelse at norsk rett skulle vurder force majeure eller som er utenfor kontroll av partene. Imidlertid kan hver av partene si opp denne lisensavtalen dersom saken av force majeure gjør det særlig byrdefullt å opprettholde avtalen.

  10 Bundet avtaleperiode og fornyelse

  Bundet varighet for denne lisensavtalen er for den perioden avtalen opprinnelig er inngått for. Avtalen fornyes deretter automatisk for en ny periode av gangen, enten et skoleår eller kalenderår, avhengig av hvilken periode avtalen opprinnelig var inngått for. Lisenstaker og/eller lisensgiver kan si opp denne lisensavtalen med tre måneders varsel før starten av en ny periode.

  11 Fakturering

  Lisenstaker vil bli fakturert ved kontraktinngåelse og ved start av hver avtaleperiode så lenge avtalen er gjeldende. Prisene vil bli indeksert per 01.03. hvert år. Hvis en prisjustering ikke er gjort på denne datoen, beholder lisensgiver retten til å indeksere beløpet for flere perioder på et senere tidspunkt. Lisensgiveren har rett til å endre prisene ved å gi tre (3) måneders varsel. Varselet kan være pr. e-post eller på lisensgivers nettsider. Forfall på fakturaer er 15 dager etter fakturadato, dersom ikke annet er angitt på fakturaen. Ved forsinket betaling vil lisensgiver beregne forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov. Faktura pr. e-post eller annen elektronisk faktura er gebyrfri. Faktura på papir vil ha et fakturagebyr på kr. 60,-

  12 Tvister og gjeldende lov

  Eventuelle konflikter skal være underlagt domstolene i Oslo, og norsk lov.